Search:

Zakres tematyczny

01Suwerenność energetyczna obliczem wolnej Polski

11 września 2023
10:00 – 11:30

W otwierającym kongres panelu dyskusyjnym wybitni specjaliści energetycy przedstawią nowe oblicza energetyki dyskutując o bezpieczeństwie energetycznym Polski, a zwłaszcza docelowym miksie energetycznym do 2050 roku.

Podstawowym celem panelu jest aktywna dyskusja oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, rozwiązań wspierających transformację energetyczną wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz scenariuszy zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Sprawiedliwa Transformacja, która dla krajów najsilniejszych gospodarczo oznacza powolne rozstanie z dotychczasowym modelem energetyki wykorzystującej paliwa kopalne, dla Polski jest szansą na stworzenie nowego modelu energetyki.

Z danych Agencji Rynku Energii wynika, że w Polsce blisko 17% energii elektrycznej produkowane jest w instalacjach OZE (30,4 TWh). Największy udział od lat ma tu energetyka wiatrowa, która odpowiedzialna jest za około 15 TWh. W dalszym ciągu najważniejszym graczem i dostawcą energii pozostaje węgiel, którego udział przekracza rokrocznie 70%. OZE stanowi ponad 30% zainstalowanej mocy z czego energetyka wiatrowa 7,1 GWp, fotowoltaika 7,7 GWp. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w ostatnich trzech latach zainstalowana moc OZE wzrosła z 1 551 MWp do 7 670 MWp.

Ostatnim elementem energetyki przyszłości są bez wątpienia magazyny energii będące kluczowym elementem w kształtowaniu polityki energetycznej kraju (z uwzględnieniem aspektów technicznych i ekonomicznych) oraz promowania nowych, innowacyjnych rozwiązań związanych z magazynowaniem energii mające na celu wykorzystanie do tego celu choćby likwidowanych kopalń.

W trakcie Kongresu ITG KOMAG zaprezentuje autorski pomysł projektowania systemowego rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenów pogórniczych w kierunku wdrożenia synergicznych względem siebie zróżnicowanych technologii magazynowania energii z tzw. zeroemisyjnych źródeł energii i działań na rzecz szerszego ich wykorzystania do celów związanych z rozwojem OZE wraz z przygotowaniem propozycji systemu wsparcia i niezbędnych zmian w przepisach oraz zasadach postępowania w zakresie programowania zagospodarowania nieruchomości pogórniczych.

02Znaczenie partnerstwa w tworzeniu energetyki obywatelskiej

11 września 2023
11:45 – 13:15

Dyskusje czołowych europejskich badaczy – przedstawicieli świata nauki i samorządowców toczyć się będą wokół pytania: Czy współpraca w zakresie tworzenia energetycznego nowoczesnego systemu rozproszonego się opłaca? Jaki model organizacyjny przyjąć: Klastry energii czy Spółdzielnie energetyczne? Co zapewni najszybszy wzrost inwestycji?

Tempo, w jakim zmienia się współczesny świat, powoduje, że jeśli chcemy za nim nadążyć, musimy stawać się coraz bardziej kreatywni i konkurencyjni. W niemal każdej przestrzeni życia zawodowego i społecznego dążymy do uzyskania efektu synergii, kooperujemy i wspólnie z innymi szukamy rozwiązań oraz nowych możliwości, zawiązując partnerstwa.

Podczas dyskusji poruszone zostaną następujące tematy:

 • Perspektywa praktyczna (planowanie, zakładanie, funkcjonowanie spółdzielni) widziana przez pryzmat spółdzielni energetycznej oraz klastra energii w ramach którego planowane jest utworzenie spółdzielni energetycznej.
 • Formy wsparcia inicjatyw przez związki metropolitalne.
 • Doświadczenia z obszaru finansowania inwestycji.
 • Automatyzacja i informatyzacja lokalnych rynków energii.

Zaproszeni goście z Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE udowadniać będą, że to właśnie partnerstwa mają dziś fundamentalne znaczenie dla rozwoju i wprowadzania zmian w nowoczesnej energetyce. Działając wspólnie, można osiągnąć więcej niż pojedynczo, gdyż korzysta się z większej liczby zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych), kanałów komunikacji i zdobywania informacji, a przede wszystkim ma się szersze, wieloaspektowe spojrzenie na problem, dzięki czemu można wypracować niestandardowe rozwiązania, odpowiadające konkretnym potrzebom energetyki rozproszonej.

03Centrum transformacji ekosystemów zurbanizowanych szansą odtworzenia i zachowania ZIELONEGO ŚLĄSKA

11 września 2023
14:45 – 15:45

Dyskusje czołowych europejskich badaczy – przedstawicieli świata nauki i samorządowców toczyć się będą wokół przyrodniczych podstawy odtwarzania i monitorowania ekosystemów zurbanizowanych wielkich metropolii.
Celem panelu jest przedyskutowanie harmonogramu działań, które powinny zostać podjęte przez samorządy i przedsiębiorców w celu systemowego odtworzenia ekosystemów miejskich będących środkiem do zachowania paradygmatu ZIELONEGO ŚLĄSKA. Tematyka prowadzonych dyskusji obejmować będzie zagadnienia:

 • Kompleksowej identyfikacji przyrodniczych nieożywionych i ożywionych zasobów Śląska,
 • Sposobów Inwentaryzacji nieożywionych i ożywionych zasobów regionu,
 • Monitorowania dynamicznych procesów przemiany ekosystemów flory i fauny, hydrogeologii i biosfery Regionu,
 • Integracji baz danych o rozmieszczeniu oraz obfitości nieożywionych i ożywionych zasobów przyrody Śląska.

Głównym zadaniem toczonych dyskusji jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i przedsiębiorców wokół wyzwań cywilizacyjnych Regionu w którym zwały skały płonnej jako odpady przemysłu wydobywczego od ponad stu lat są stałym elementem krajobrazu Śląska.

Czy wraz z upływem czasu, hałdy symbol krajobrazu Śląska staną się również nieuświadomionym cennym elementem mozaiki ekosystemów, siedliskiem stanowiącym podstawę dla rozwoju bogactwa różnorodności biologicznej? Czy odgrywające podobną rolę w krajobrazie miejsko przemysłowym osadniki wód dołowych, a szczególnie zapadliska wypełnione wodą staną się szansą rozwoju bioróżnorodności krajobrazu Śląska? W jaki sposób trwale, na wiele pokoleń zachować nieożywione i ożywione zasoby dziedzictwa przyrody Górnego Śląska? Na te pytania i wiele innych odpowiemy sobie w trakcie naszej konferencji, do uczestnictwa w której już dziś zapraszamy – naprawdę warto.

04Transformacja energetyczna terenów górniczych - hybrydowy system magazynowania energii z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej

11 września 2023
14:15 – 15:45

Hybrydowy System Magazynowania Energii (HESS) z wykorzystaniem infrastruktury pogórniczej będzie tematem panelu z udziałem samorządowców, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców. Dyskusje będą się toczyły wokół możliwości wykorzystania infrastruktury pogórniczej do równoległego magazynowania energii w: systemach szczytowo-pompowych, systemach sprężonego gazu – powietrza i CO2 oraz energii cieplnej.

Uczestnicy panelu będą dyskutowali również na temat:

 • możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wykorzystania i potencjalnego składowania CO2,
 • metod integracji termicznej i mechanicznej całego systemu,
 • wzajemnej interakcji elementów systemu magazynowania energii i optymalnym współdziałaniu poszczególnych elementów HESS dzięki routerowi energetycznemu, który będzie również zarządzał wymianą energii z krajową siecią energetyczną w celu pozyskiwania taniej zielonej energii i szczytowej produkcji energii.

05Formy i możliwości finansowania inwestycji w obszarze energetyki nisko i zeroemisyjnej

11 września 2023
14:15 – 15:45

Energetyka rozproszona, oparta o instalacje o stosunkowo niewielkich mocach, stanowi podstawę rozwoju lokalnego wymiaru energetyki i nadaje transformacji energetycznej partycypacyjny charakter. Obok dużych projektów biznesowych, znacznie mniejsze podmioty mogą uczestniczyć w budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego, aktywnie włączając się w proces transformacji energetycznej.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu, by transformacja na rzecz gospodarki neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie. Mechanizm zapewnia ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021–2027 zainwestować około 55 mld euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i złagodzić te skutki.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji pomaga w łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków transformacji i koncentruje się na regionach, gałęziach przemysłu i pracownikach dotkniętych największymi problemami.

Mechanizm składa się z trzech filarów:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 19,2 mld euro w cenach bieżących posłuży do wygenerowania inwestycji na kwotę około 25,4 mld euro.
 • Systemu sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU – zapewniającego gwarancję budżetową w ramach programu InvestEU we wszystkich czterech segmentach polityki.
 • Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego – obejmujący 1,5 mld euro w formie dotacji finansowanych z budżetu UE oraz 10 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki te pozwolą wygenerować inwestycje publiczne na kwotę 18,5 mld euro.

Uczestnicy panelu dyskutować będą na temat wkładu samorządów i lokalnych przedsiębiorców w budowanie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Sposobów przygotowania wniosków pod finansowanie projektowe na które składa się:

 • opracowanie koncepcji projektu oraz, w przypadku większej liczby inwestorów, ustalenie zasad ich współpracy,
 • przeprowadzenie studium wykonalności,
 • pozyskanie odpowiednich koncesji i pozwoleń,
 • analiza wpływu na środowisko i pozyskanie zgód środowiskowych,
 • wypracowanie i wynegocjowanie struktury kontraktów,
 • przygotowanie przetargu i wybór generalnego wykonawcy,
 • pozyskanie finansowania dla projektu.

W trakcie dyskusji poddamy ocenie pokutujące w zbiorowej świadomości twierdzenie, że najkorzystniejsze źródło finansowania OZE (pod względem kosztowym) to środki pomocowe z funduszy unijnych. Poszukamy najatrakcyjniejszych form i możliwości finansowania inwestycji w obszarze energetyki nisko i zeroemisyjnej dla samorządów oraz zastanowimy się nad mitygacją powstających ryzyk. Zapraszamy do uczestnictwa.

06Przemysł przyjazny środowisku: Zasoby życia: 3W - WODA, WODÓR I WĘGIEL

11 września 2023
16:15 – 17:30

Projekt 3W: woda-wodór-węgiel to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 3W to długofalowy projekt, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową. 3W to działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Woda

Woda jako źródło życia, ale również niezbędny zasób wykorzystywany w przemyśle i energetyce ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Umiejętne nią gospodarowanie pomoże nam budować kapitał technologiczny. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody – trzy razy mniej niż średnio w Europie, dlatego musimy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody. Musimy działać na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym.

Wodór

Zmiany klimatu to również inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii. Wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości, a cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to wcale nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

Węgiel

O węglu myślimy przede wszystkim jako o paliwie, które po spaleniu zanieczyszcza nasze powietrze. BGK chce wspierać zastosowanie węgla nieenergetycznego w nowoczesnych technologiach. Jego innowacyjne zastosowania można znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, bądź budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe.

Aby inicjatywa 3W odniosła sukces niezbędna jest współpraca między światem nauki, biznesu i administracji. Bank Gospodarstwa Krajowego chce podjąć się roli integratora wielu środowisk, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki.

07Zielony Transport Publiczny ważnym elementem Sprawiedliwej Transformacji ŚLĄSKA

11 września 2023
16:00 – 17:30

Czy zielony transport ma przyszłość w Polsce? Zaproszeni do dyskusji eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy będą rozmawiać o transformacji sektora transportu publicznego w kierunku elektromobilności Śląska.

Partnerem strategicznym panelu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce zrzeszająca 41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB Polski.

Elektryczne samochody, autobusy napędzane wodorem lub prądem, wady i zalety zielonego transportu, czy faktycznie elektromobilność jest ekologiczna – te zagadnienia poruszać będą w dyskusji zaproszeni goście i słuchacze.

Emisja CO2 na całym świecie staje się coraz bardziej palącym problemem. W samej Unii Europejskiej niemal 30% emitowanego dwutlenku węgla pochodzi z transportu. W tej grupie ponad 70% to transport drogowy. Co zrobić, by ograniczać te liczby?

Specjaliści z Forum Elektromobilności, Politechniki Śląskiej, AGH, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego będą mówili o swojej perspektywie stanu obecnego i możliwościach rozwojowych zielonego transportu w Polsce.

Zielony transport to nie pieśń przyszłości. W rzeczywistości auta elektryczne używane były jeszcze zanim na rynku pojawiły się samochody spalinowe. Łatwość produkcji, niższe koszty użytkowania, bezproblemowy dostęp do paliw konwencjonalnych sprawiły, że to właśnie auta spalinowe upowszechniły się na świecie. Teraz następuje zwrot w stronę elektromobilności. Coraz więcej firm wprowadza do swojej floty auta zeroemisyjne, instytucje publiczne oferują narzędzia wsparcia finansowego dla beneficjentów zainteresowanych tą gałęzią transportu, samorządy wprowadzają kolejne „zielone” autobusy na miejskie drogi.

Wdrażany przez NFOŚiGW program priorytetowy pod nazwą „Zielony Transport Publiczny” wspiera upowszechnianie ekologicznej komunikacji miejskiej w całej Polsce. Jego głównym celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w miejskim transporcie zbiorowym, ale także kreowanie „zielonej mobilności” wśród mieszkańców, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miast.

Czy w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” – coraz więcej polskich miast przestawi swój transport zbiorowy na ekologiczny, zeroemisyjny? Czy autobusy elektryczne lub wodorowe zastąpią na miejskich liniach komunikacyjnych dotychczas użytkowane autobusy spalinowe? – dowiemy się w trakcie dyskusji organizowanej wspólnie z NFOŚiGW. Już dziś zapraszamy do uczestnictwa – naprawdę warto.

08Systemy magazynowania energii sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju

11 września 2023
16:00 – 17:30

W panelu omówione zostaną strategiczne wyzwania wynikające z procesów transformacji regionów górniczych oraz procesów transformacji energetycznej, megatrendy i zmiany zachodzące w makrootoczeniu, przyszłą rolę samorządów oraz zagrożenia cyfrowe wynikające z rozwoju technologicznego w obszarze nowoczesnej energetyki.

Wymagania stawiane współcześnie w związku z dążeniem do tzw. zeroemisyjności to dziś konieczność wszystkich przedsiębiorstw, które mienią się odpowiedzialnymi społecznie. Wdrażanie innowacyjnych technologii, które mogą się przyczyniać do ekoefektywności firm to konieczność, która dotyczy tak korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców. Jednym z istotniejszych elementów na drodze do obniżenia śladu węglowego działalności, bez względu na jej wielkość i zakres, jest świadome korzystanie z energii elektrycznej. Narzędziem, które bez wątpienia to ułatwia, jest magazynowanie energii.

Magazyny energii coraz częściej postrzegane są przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa jako środek zaradczy na brak zasilania z sieci oraz zapewnienie sobie korzystnych cen energii w długim okresie.

Magazyny energii nie tyle zrewolucjonizują rynek energii, ile spowodują, że nowy system energetyczny będzie mógł powstać. Bez magazynów energii nie ma możliwości zamiany tego systemu energetycznego, który znamy, na system oparty na źródłach odnawialnych.

Bez magazynów energii nie ma systemu opartego na źródłach odnawialnych – nowoczesna energetyka wymaga współpracy samorządowców, przedsiębiorców i instytucji finansowych.

Rosnące ceny energii dla przedsiębiorców sprawiają, że wiele dotąd dobrze prosperujących firm nie radzi sobie z kilkukrotnie wyższymi kosztami, jakie aktualnie muszą ponosić, żeby funkcjonować. Odpowiedzią na pytanie jak obniżyć ten koszt może być zakup magazynu energii.

Analizując koszty dostawy energii do krajowych przedsiębiorstw o mocy umownej 500 kW bez magazynu energii i z magazynem energii o mocy 250 kW i pojemności 1000 kWh uzyskujemy oszczędności w kosztach dostawy energii na poziomie 650 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym dwuzmianowo i 740 tys. zł w przedsiębiorstwie pracującym trzyzmianowo rocznie. Inwestycja w budowę magazynu energii może się zatem obecnie zwrócić w ciągu siedmiu lat lub szybciej, w zależności od ceny magazynu i dynamicznie zmieniających się kosztów energii.